Δήλωση απορρήτου

 1. Εισαγωγή

Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω πληροφορίες για να σας παράσχουμε ως “υποκείμενο των δεδομένων” μια επισκόπηση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς και των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Είναι γενικά δυνατή η χρήση του ιστότοπού μας χωρίς την εισαγωγή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικές υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας μέσω της ιστοσελίδας μας, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Εάν είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και δεν υπάρχει νομική βάση για την επεξεργασία αυτή, θα λάβουμε γενικά τη συγκατάθεσή σας.

Τα προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομα, η διεύθυνση ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, υποβάλλονται πάντοτε σε επεξεργασία σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ) και σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων της εκάστοτε χώρας που ισχύουν για την “Seventh Signal (CY) Ltd.”. Σκοπός της παρούσας δήλωσης απορρήτου είναι να σας ενημερώσει σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε.

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, έχουμε εφαρμόσει πολυάριθμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε την πληρέστερη δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτού του ιστότοπου. Ωστόσο, οι διαβιβάσεις δεδομένων μέσω του Διαδικτύου μπορούν κατ’ αρχήν να έχουν κενά ασφαλείας, έτσι ώστε να μην μπορεί να εξασφαλιστεί απόλυτη προστασία. Για το λόγο αυτό, μπορείτε να μας υποβάλετε τα προσωπικά σας δεδομένα με εναλλακτικούς τρόπους, όπως τηλεφωνικά ή ταχυδρομικά.

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, όπως ορίζεται από τον ΓΚΠΔ, είναι:

Seventh Signal (CY) Ltd.
Αρσακείου 19, 2045 Στρόβολος, Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 24 020210

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@seventhsignal.eu

Εκπρόσωποι του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων: Χρήστος Χρήστου, Michael Bielicki

 1. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ως εξής:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dpo@seventhsignal.eu

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας ανά πάσα στιγμή εάν έχετε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων.

 1. Ορισμοί

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου βασίζεται στην ορολογία που χρησιμοποιήθηκε από τον ευρωπαϊκό νομοθέτη και νομοθέτη κατά την έκδοση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Η πολιτική απορρήτου μας πρέπει να είναι ευανάγνωστη και κατανοητή, τόσο για το κοινό όσο και για τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους. Για να το διασφαλίσουμε αυτό, θα θέλαμε να εξηγήσουμε εκ των προτέρων τη χρησιμοποιούμενη ορολογία. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους όρους στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους όρους:

 1. Προσωπικά δεδομένα
  Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικό στοιχείο όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 2. Υποκείμενο των δεδομένων
  Υποκείμενο των δεδομένων είναι κάθε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας (η εταιρεία μας).
 3. Επεξεργασία
  Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε με αυτοματοποιημένα μέσα είτε όχι, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση, η διαβούλευση, η χρήση, η κοινοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή η με άλλο τρόπο διάθεση, η ευθυγράμμιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 4. Περιορισμός στη μεταποίηση
  Περιορισμός της επεξεργασίας σημαίνει επισήμανση των αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.
 5. Προφίλ
  Ως κατάρτιση προφίλ νοείται κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση του εν λόγω φυσικού προσώπου στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του.
 6. Ψευδωνυμοποίηση
  Ψευδωνυμοποίηση είναι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς την παροχή πρόσθετων πληροφοριών, δεδομένου ότι οι εν λόγω πρόσθετες πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.
 7. Επεξεργαστής δεδομένων
  Ο εκτελών την επεξεργασία είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.
 8. Αποδέκτης
  Ως αποδέκτης νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας στον οποίο κοινοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτο μέρος είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που μπορούν να λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους δεν θεωρούνται αποδέκτες.
 9. Τρίτα μέρη
  Ως τρίτος νοείται φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή οργανισμός εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα που, υπό την άμεση εξουσία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 10. Συναίνεση
  Η συγκατάθεση είναι κάθε ελεύθερη, συγκεκριμένη, εν επιγνώσει και σαφής ένδειξη της επιθυμίας του υποκειμένου των δεδομένων με την οποία αυτό, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, δηλώνει ότι συμφωνεί με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

 1. Νομική βάση για την επεξεργασία

Το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ χρησιμεύει ως νομική βάση της εταιρείας μας για πράξεις επεξεργασίας στις οποίες λαμβάνουμε τη συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας.

Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, με πράξεις επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την παράδοση αγαθών ή την παροχή άλλων υπηρεσιών ή ανταλλάγματος, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ. Το ίδιο ισχύει και για τις πράξεις επεξεργασίας που απαιτούνται για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων, όπως σε περιπτώσεις ερωτημάτων σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

Εάν η εταιρεία μας υπόκειται σε νομική υποχρέωση που απαιτεί την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Αυτό θα συνέβαινε, για παράδειγμα, εάν κάποιος που επισκέπτεται την επιχείρησή μας τραυματιζόταν και το όνομα, η ηλικία, τα στοιχεία ασφάλισης υγείας ή άλλες ζωτικές πληροφορίες έπρεπε να γνωστοποιηθούν σε γιατρό, νοσοκομείο ή άλλο τρίτο μέρος. Η επεξεργασία θα βασίζεται τότε στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του ΓΚΠΔ.

Τέλος, οι πράξεις επεξεργασίας θα μπορούσαν να βασίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Πράξεις επεξεργασίας που δεν βασίζονται σε καμία από τις προαναφερθείσες νομικές βάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της εταιρείας μας ή τρίτων, υπό την προϋπόθεση ότι τα συμφέροντα και τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων δεν υπερισχύουν. Επιτρέπεται να προβούμε σε τέτοιες πράξεις επεξεργασίας, ιδίως επειδή αναφέρονται ρητά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εν προκειμένω, ο νομοθέτης έκρινε ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει έννομο συμφέρον εάν είστε πελάτης της εταιρείας μας (αιτιολογική σκέψη 47, πρόταση 2 ΓΚΠΔ).

6.1 Κρυπτογράφηση SSL/TLS

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS για να διασφαλίσει την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων και να προστατεύσει τη μετάδοση εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως παραγγελίες, στοιχεία σύνδεσης ή αιτήματα επικοινωνίας που αποστέλλετε σε εμάς ως διαχειριστή του ιστότοπου. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από τη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησής σας που γράφει “https://” αντί για “http://” και από το σύμβολο κλειδαριάς στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνολογία για την προστασία των δεδομένων που μεταδίδονται.

6.2 Συλλογή δεδομένων κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο

Εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δηλαδή εάν δεν εγγραφείτε ή δεν μας παρέχετε με άλλο τρόπο πληροφορίες, συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησής σας στον διακομιστή μας (στα λεγόμενα “αρχεία καταγραφής διακομιστή”). Ο ιστότοπός μας συλλέγει μια σειρά από γενικά δεδομένα και πληροφορίες κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή ένα αυτοματοποιημένο σύστημα. Αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή. Μπορεί να συγκαλυφθεί

 1. τους τύπους και τις εκδόσεις που χρησιμοποιούνται,
 2. το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα πρόσβασης,
 3. τον ιστότοπο από τον οποίο ένα σύστημα πρόσβασης αποκτά πρόσβαση στον ιστότοπό μας (που ονομάζεται παραπομπή),
 4. τις υποσελίδες στις οποίες η πρόσβαση γίνεται μέσω ενός συστήματος πρόσβασης στον ιστότοπό μας,
 5. την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο,
 6. μια συντομευμένη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (ανώνυμη διεύθυνση IP) και
 7. τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου του συστήματος πρόσβασης.

Κατά τη χρήση αυτών των γενικών δεδομένων και πληροφοριών δεν εξάγονται συμπεράσματα για εσάς. Αντίθετα, οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες

 1. για να παραδώσουμε σωστά το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας,
 2. για τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου του ιστότοπού μας καθώς και για τη διαφήμισή του,
 3. για να διασφαλίσουμε τη συνεχή λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής και της τεχνολογίας του ιστότοπού μας
 4. καθώς και για την παροχή των πληροφοριών που είναι απαραίτητες στις αρχές επιβολής του νόμου για τη δίωξη σε περίπτωση επίθεσης στον κυβερνοχώρο.

Αυτά τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγονται αναλύονται στατιστικά και αναλύονται περαιτέρω από εμάς με στόχο την αύξηση της προστασίας και της ασφάλειας των δεδομένων στην εταιρεία μας, ώστε να διασφαλιστεί τελικά ένα βέλτιστο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε. Τα ανώνυμα δεδομένα από τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή αποθηκεύονται χωριστά από όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από το υποκείμενο των δεδομένων.

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας βασίζεται στους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω για τη συλλογή δεδομένων.

 1. Cookies

7.1 Γενικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που δημιουργούνται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησής σας και αποθηκεύονται στο σύστημα πληροφορικής σας (φορητό υπολογιστή, tablet, smartphone κ.λπ.) όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.

Οι πληροφορίες που παράγονται από τη συγκεκριμένη συσκευή που χρησιμοποιείται αποθηκεύονται στα cookies. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι θα λάβουμε άμεση γνώση της ταυτότητάς σας.

Η χρήση των cookies μας βοηθά να κάνουμε πιο εύκολη τη χρήση του ιστότοπού μας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε cookies συνεδρίας για να ανιχνεύσουμε αν έχετε ήδη επισκεφθεί μεμονωμένες σελίδες στον ιστότοπό μας. Αυτά διαγράφονται αυτόματα όταν φεύγετε από την ιστοσελίδα μας.

Χρησιμοποιούμε επίσης προσωρινά cookies για να βελτιστοποιήσουμε τη φιλικότητα προς το χρήστη. Αυτά τα cookies αποθηκεύονται στη συσκευή σας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εάν επιστρέψετε στον ιστότοπό μας για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε αυτόματα ότι έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπό μας στο παρελθόν και να θυμόμαστε τις εισόδους και τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει, ώστε να μην χρειάζεται να τις εισάγετε ξανά.

Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για τη στατιστική καταγραφή της χρήσης του ιστότοπού μας και την ανάλυσή της με σκοπό τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε αυτόματα ότι έχετε ήδη επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, όταν επισκέπτεστε ξανά τον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies διαγράφονται αυτόματα μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

7.2 Νομική βάση για τη χρήση των cookies

Τα δεδομένα που επεξεργάζονται τα cookies, τα οποία απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, αποσκοπούν στη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Για όλα τα υπόλοιπα cookies έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας μέσω του banner opt-in cookie σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

 1. Περιεχόμενα της ιστοσελίδας μας

8.1 Επεξεργασία δεδομένων κατά το άνοιγμα λογαριασμού πελάτη και για την εκτέλεση σύμβασης

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία εάν μας τα παρέχετε για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή κατά το άνοιγμα ενός λογαριασμού πελάτη. Τα δεδομένα που συλλέγονται εμφανίζονται σε κάθε φόρμα εισαγωγής. Μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό πελάτη σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας μήνυμα στη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρεται παραπάνω. Αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που παρέχετε για την εκτέλεση συμβάσεων. Μετά την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης ή τη διαγραφή του λογαριασμού πελάτη σας, τα δεδομένα σας θα μπλοκαριστούν, λαμβανομένων υπόψη των φορολογικών και εμπορικών περιόδων διατήρησης, και θα διαγραφούν μόλις λήξουν αυτές οι περίοδοι, εκτός εάν έχετε συναινέσει ρητά στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας ή μας επιτρέπεται νομικά να χρησιμοποιήσουμε περαιτέρω τα δεδομένα σας, για τα οποία θα σας ενημερώσουμε παρακάτω.

8.2 Επεξεργασία δεδομένων για την επεξεργασία παραγγελιών

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε κοινοποιούνται στην εταιρεία μεταφορών που προσλαμβάνεται για την παράδοση των αγαθών στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την παράδοση των αγαθών. Αποκαλύπτουμε τα στοιχεία της πληρωμής σας στην τράπεζα που μας έχει ανατεθεί ως μέρος της επεξεργασίας των πληρωμών, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την επεξεργασία των πληρωμών. Εάν χρησιμοποιούνται πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, θα σας ενημερώσουμε ρητά για αυτό παρακάτω. Η νομική βάση για την εν λόγω διαβίβαση δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.

8.3 Επικοινωνία/φόρμα επικοινωνίας

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται όταν επικοινωνείτε μαζί μας (π.χ. χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Εάν χρησιμοποιείτε μια φόρμα επικοινωνίας για να έρθετε σε επαφή μαζί μας, η φόρμα επικοινωνίας που χρησιμοποιείτε θα υποδεικνύει τα δεδομένα που συλλέγονται. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της απάντησης στο ερώτημά σας ή της επικοινωνίας και της σχετικής τεχνικής διαχείρισης. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον μας να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) στ) του ΓΚΠΔ. Εάν ο σκοπός της επικοινωνίας σας μαζί μας είναι η σύναψη σύμβασης, η επεξεργασία βασίζεται επίσης νομικά στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μόλις ολοκληρώσουμε την επεξεργασία του ερωτήματός σας. Αυτό συμβαίνει όταν μπορεί να συναχθεί από τις περιστάσεις ότι τα σχετικά γεγονότα έχουν αποσαφηνιστεί κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο και ότι δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες υποχρεώσεις διατήρησης που να εμποδίζουν τη διαγραφή τους.

8.4 Λειτουργία σχολιασμού στο ιστολόγιο

Προσφέρουμε στους χρήστες τη δυνατότητα να αφήνουν μεμονωμένα σχόλια σε μεμονωμένες αναρτήσεις ιστολογίου σε ένα ιστολόγιο που βρίσκεται στον ιστότοπό μας. Το ιστολόγιο είναι μια πύλη που διατηρείται σε έναν ιστότοπο, συνήθως ανοικτό στο κοινό, στην οποία ένας ή περισσότεροι άνθρωποι που ονομάζονται bloggers ή web bloggers μπορούν να δημοσιεύουν άρθρα ή να γράφουν σκέψεις σε αυτό που ονομάζεται αναρτήσεις ιστολογίου. Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μπορούν συνήθως να σχολιάζονται από τρίτους.

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο στο ιστολόγιο που δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο, τα σχόλιά σας θα αποθηκευτούν και θα δημοσιευτούν, όπως και πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα δημοσίευσης του σχολίου και το επιλεγμένο όνομα χρήστη (ψευδώνυμο). Καταγράφεται επίσης η διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP). Οι διευθύνσεις IP αποθηκεύονται για λόγους ασφαλείας και σε περίπτωση που έχετε παραβιάσει τα δικαιώματα τρίτων ή έχετε αναρτήσει παράνομο περιεχόμενο μέσω ενός σχολίου. Η αποθήκευση αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι επομένως προς το συμφέρον μας, ώστε να μπορούμε να απαλλαγούμε σε περίπτωση παραβίασης του νόμου. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από το νόμο ή εξυπηρετεί τη νομική μας υπεράσπιση.

8.5 Διαχείριση εφαρμογών/ανταλλαγή εργασιών

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων με σκοπό τη διεξαγωγή της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Η επεξεργασία μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. Αυτό ισχύει ιδίως στην περίπτωση που ο αιτών μας υποβάλλει τα αντίστοιχα έγγραφα της αίτησης ηλεκτρονικά, για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω μιας διαδικτυακής φόρμας στον ιστότοπο. Εάν συνάψουμε σύμβαση εργασίας με έναν υποψήφιο, τα δεδομένα που διαβιβάζονται θα αποθηκευτούν με σκοπό την επεξεργασία της σχέσης εργασίας σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις. Εάν δεν συνάψουμε σύμβαση εργασίας με τον αιτούντα, τα έγγραφα της αίτησης θα διαγραφούν αυτόματα δύο (2) μήνες μετά την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι κανένα άλλο έννομο συμφέρον μας δεν εμποδίζει τη διαγραφή τους.

 1. Ενημερωτικά δελτία

9.1 Ενημερωτικό δελτίο για τακτικούς πελάτες

Εάν μας έχετε δώσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κατά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, διατηρούμε το δικαίωμα να σας στέλνουμε τακτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με προσφορές για προϊόντα ή υπηρεσίες από τη συλλογή μας παρόμοιες με αυτές που έχετε ήδη αγοράσει. Δεν χρειαζόμαστε την ειδική συγκατάθεσή σας για τους σκοπούς αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3 του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού (UWG). Η μοναδική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον μας για εξατομικευμένο άμεσο μάρκετινγκ σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1 lit. f GDPR. Δεν θα σας στέλνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εάν αντιταχθείτε ρητά στη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για τον σκοπό αυτό. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για τον προαναφερθέντα σκοπό ανά πάσα στιγμή με άμεση ισχύ, ενημερώνοντας τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας δήλωσης. Με την ενέργεια αυτή, θα επιβαρυνθείτε με τέλη υποβολής μόνο σύμφωνα με τους βασικούς συντελεστές. Μετά την παραλαβή της ένστασής σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα αφαιρεθεί αμέσως για σκοπούς μάρκετινγκ.

 1. Οι δραστηριότητές μας στα κοινωνικά δίκτυα

Για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας στα κοινωνικά δίκτυα και να σας ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες μας, διατηρούμε τις δικές μας σελίδες σε αυτά τα κοινωνικά δίκτυα. Εάν επισκέπτεστε μια από τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμείς και ο πάροχος του δικτύου κοινωνικής δικτύωσης είμαστε από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας (άρθρο 26 ΓΚΠΔ) όσον αφορά τις πράξεις επεξεργασίας που ενεργοποιούνται από αυτές και αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Δεν είμαστε ο αρχικός πάροχος αυτών των σελίδων, αλλά τις χρησιμοποιούμε μόνο στο πλαίσιο των επιλογών που μας προσφέρουν οι αντίστοιχοι πάροχοι.
Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να επισημάνουμε προληπτικά ότι τα δεδομένα σας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Συνεπώς, η χρήση αυτών των δικτύων μπορεί να ενέχει κινδύνους για την προστασία των δεδομένων σας, καθώς η προστασία των δικαιωμάτων σας μπορεί να είναι δύσκολη, π.χ. των δικαιωμάτων σας για ενημέρωση, διαγραφή, αντίρρηση κ.λπ. Η επεξεργασία στα κοινωνικά δίκτυα γίνεται συχνά απευθείας για διαφημιστικούς σκοπούς ή για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών από τους παρόχους του δικτύου και δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επ’ αυτού. Εάν ο πάροχος δημιουργεί προφίλ χρηστών, χρησιμοποιούνται συχνά cookies ή η συμπεριφορά του χρήστη μπορεί να εκχωρηθεί απευθείας στο δικό σας προφίλ μέλους στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο (εάν έχετε συνδεθεί).

Οι πράξεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας και των νόμιμων συμφερόντων του αντίστοιχου παρόχου, προκειμένου να επικοινωνούμε μαζί σας εγκαίρως ή να σας ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες μας. Εάν πρέπει να δώσετε τη συγκατάθεσή σας στους αντίστοιχους παρόχους για την επεξεργασία των δεδομένων σας ως χρήστης, η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 7 ΓΚΠΔ.

Δεδομένου ότι δεν έχουμε πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων αυτών των παρόχων, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι θα ήσασταν σε καλύτερη θέση να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (π.χ. για πληροφορίες, διόρθωση, διαγραφή κ.λπ.) απευθείας στον αντίστοιχο πάροχο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας σε κοινωνικά δίκτυα και τις επιλογές σας για την άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης ή του δικαιώματος ανάκλησης (opt out) παρατίθενται παρακάτω για κάθε έναν από τους παρόχους κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιούμε:

10.1 Facebook

(Από κοινού) Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων στην Ευρώπη:
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία

Δήλωση απορρήτου (Πολιτική δεδομένων):
https://www.facebook.com/about/privacy

Ρυθμίσεις εξαίρεσης και διαφήμισης:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

https://facebook.com/about/privacy/

10.2 Instagram

(Από κοινού) Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων στην Ευρώπη:
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία

Δήλωση απορρήτου (Πολιτική δεδομένων):
http://instagram.com/legal/privacy/

Ρυθμίσεις εξαίρεσης και διαφήμισης:
https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/

10.3 LinkedIn

(Από κοινού) Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων στην Ευρώπη:
LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία

Δήλωση απορρήτου:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Ρυθμίσεις εξαίρεσης και διαφήμισης:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

10.4 Twitter

(Από κοινού) Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων στην Ευρώπη:
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Δουβλίνο 2, D02 AX07, Ιρλανδία

Δήλωση απορρήτου:
https://twitter.com/en/privacy

Πληροφορίες:
https://twitter.com/settings/your_twitter_data

Ρυθμίσεις εξαίρεσης και διαφήμισης:
https://twitter.com/personalization

 1. Αναλύσεις ιστού

11.1 Στατιστικά WP

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε το πρόσθετο ανάλυσης WP Statistics. Αυτό το πρόσθετο έχει αναπτυχθεί από την αμερικανική εταιρεία λογισμικού Veronalabs (5460 W Main St, Verona, NY 13478, Ηνωμένες Πολιτείες). Το πρόσθετο μας επιτρέπει να λαμβάνουμε απλά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εσείς ως χρήστης αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας. Στην παρούσα πολιτική απορρήτου θα αναφερθούμε λεπτομερέστερα στο εργαλείο ανάλυσης και θα σας δείξουμε πού και για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα δεδομένα σας.

Τι είναι το WP Statistics;

Αυτό το πρόσθετο είναι ένα λογισμικό ανάλυσης το οποίο αναπτύχθηκε ειδικά για ιστότοπους που χρησιμοποιούν το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου WordPress. Το WordPress μας βοηθά να επεξεργαζόμαστε εύκολα τον ιστότοπό μας ακόμη και χωρίς γνώσεις προγραμματισμού. Η WP Statistics μπορεί, για παράδειγμα, να συλλέγει δεδομένα σχετικά με το πόσο καιρό παραμένετε στον ιστότοπό μας, ποιες υποσελίδες επισκέπτεστε, πόσοι επισκέπτες βρίσκονται στον ιστότοπό μας ή ποιος ιστότοπος σας οδήγησε σε εμάς. Επιπλέον, το WP Statistics δεν τοποθετεί cookies και δεν μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά από τα δεδομένα που συλλέγονται.

Γιατί χρησιμοποιούμε το WP Statistics;

Με τη βοήθεια του WP Statistics, λαμβάνουμε απλά στατιστικά στοιχεία που μας βοηθούν να βελτιώνουμε συνεχώς και να κάνουμε τον ιστότοπό μας ακόμη πιο ενδιαφέροντα για εσάς. Ο ιστότοπός μας και το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν θα πρέπει να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν καλύτερα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει φυσικά να ανακαλύψουμε πού υπάρχουν περιθώρια για βελτιώσεις και αλλαγές. Τα στατιστικά στοιχεία που λαμβάνονται μας βοηθούν να πλησιάσουμε ένα βήμα πιο κοντά σε αυτόν τον στόχο.

Ποια δεδομένα αποθηκεύονται από το WP Statistics;

Το WP Statistics δεν τοποθετεί cookies και τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο για τη δημιουργία ανώνυμων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας. Το WP Statistics ανωνυμοποιεί επίσης τη διεύθυνση IP σας. Δεν μπορείτε να ταυτοποιηθείτε ως πρόσωπο.

Η WP Statistics συλλέγει δεδομένα επισκεπτών όταν το πρόγραμμα περιήγησής σας συνδέεται με τον διακομιστή ιστού μας. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται στη συνέχεια στη βάση δεδομένων του διακομιστή μας. Τα διατηρούμενα δεδομένα μπορεί για παράδειγμα να είναι:

 • τη διεύθυνση (URL) του ιστότοπου στον οποίο έγινε η πρόσβαση
 • πρόγραμμα περιήγησης και έκδοση του προγράμματος περιήγησης
 • το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
 • τη διεύθυνση (URL) της σελίδας που επισκέφθηκε προηγουμένως (URL παραπομπής)
 • το όνομα κεντρικού υπολογιστή και τη διεύθυνση IP της συσκευής από την οποία έγινε η πρόσβαση στον ιστότοπό μας
 • ημερομηνία και ώρα
 • πληροφορίες σχετικά με τη χώρα/πόλη
 • αριθμός επισκεπτών που προέρχονται από μηχανή αναζήτησης
 • διάρκεια παραμονής στον δικτυακό τόπο
 • κλικ στον ιστότοπο

Τα δεδομένα σας δεν θα διαβιβαστούν ή θα πωληθούν.

Πόσο καιρό και πού αποθηκεύονται τα δεδομένα;

Όλα τα δεδομένα διατηρούνται τοπικά στον διακομιστή ιστού μας. Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν στον διακομιστή ιστού μας έως ότου δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

Πώς μπορώ να διαγράψω τα δεδομένα μου ή να αποτρέψω τη διατήρηση δεδομένων;

Έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Τώρα σας έχουμε δώσει τις πιο σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από την WP Statistics. Τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται πολύ προσεκτικά, καθώς το πρόσθετο δεν χρησιμοποιεί cookies και τα δεδομένα για τις στατιστικές αναλύσεις αποθηκεύονται τοπικά στον διακομιστή ιστού μας. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την WP Analytics, μπορείτε να δείτε την πολιτική απορρήτου της εταιρείας στη διεύθυνση https://wp-statistics.com/privacy-and-policy/.

 1. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων

12.1 Δικαίωμα επιβεβαίωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιβεβαίωση από εμάς σχετικά με το αν θα υποβληθούν σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

12.2 Δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα για εσάς ανά πάσα στιγμή, δωρεάν, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης σε αντίγραφο των δεδομένων αυτών από εμάς, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.

12.3 Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την άμεση διόρθωση εσφαλμένων προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας.

12.4 Διαγραφή (άρθρο 17 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χωρίς καθυστέρηση, εφόσον συντρέχει ένας από τους λόγους που προβλέπονται από το νόμο και εφόσον δεν απαιτείται επεξεργασία ή περαιτέρω αποθήκευση.

12.5 Περιορισμός της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας εάν πληρούται μία από τις νομικές απαιτήσεις.

12.6 Δυνατότητα διαβίβασης δεδομένων (άρθρο 20 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Έχετε επίσης το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς να παρεμποδίζεται από εμάς, στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΓΚΠΔ ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ, και τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση ενός καθήκοντος, είναι προς το δημόσιο συμφέρον ή πραγματοποιείται κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί.

Επιπλέον, όταν ασκείτε το δικαίωμά σας στη δυνατότητα διαβίβασης δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και δεν εμποδίζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων προσώπων.

12.7 Ένσταση (άρθρο 21 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, όταν αυτή γίνεται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) (επεξεργασία δεδομένων για λόγους δημοσίου συμφέροντος) ή στοιχείο στ) (επεξεργασία δεδομένων βάσει της στάθμισης των έννομων συμφερόντων) ΓΚΠΔ.

Αυτό ισχύει επίσης για την κατάρτιση προφίλ με βάση αυτές τις διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 4 αριθμός 4 ΓΚΠΔ.

Εάν υποβάλετε αντίρρηση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία αυτή που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, ή όταν η επεξεργασία εξυπηρετεί τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της εν λόγω διαφήμισης. Αυτό ισχύει επίσης για την κατάρτιση προφίλ όταν αυτή συνδέεται με αυτό το είδος άμεσης εμπορικής προώθησης. Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τον σκοπό αυτό.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ για λόγους που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον.

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να υποβάλλετε ένσταση σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, παρά την οδηγία 2002/58/ΕΚ, μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών που χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.

12.8 Ανάκληση της συγκατάθεσης σχετικά με την προστασία δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

12.9 Υποβολή καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε μια εποπτική αρχή αρμόδια για την προστασία των δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από εμάς.

 1. Τυπική αποθήκευση, διαγραφή και αποκλεισμός προσωπικών δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού αποθήκευσης ή όπως απαιτείται από τις νομικές διατάξεις στις οποίες υπόκειται η εταιρεία μας.

Εάν ο σκοπός αποθήκευσης δεν ισχύει πλέον ή εάν λήξει η απαιτούμενη περίοδος διατήρησης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα μπλοκαριστούν ή θα διαγραφούν τακτικά σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.

 1. Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το κριτήριο για τη διάρκεια της διατήρησης των προσωπικών δεδομένων είναι η αντίστοιχη νόμιμη περίοδος διατήρησης. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, τα εν λόγω δεδομένα θα διαγράφονται κανονικά, εφόσον δεν απαιτούνται πλέον για την εκπλήρωση ή την έναρξη της σύμβασης.

 1. Έκδοση και τροποποιήσεις της Ειδοποίησης Απορρήτου

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου ισχύει σήμερα και ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 27 Απριλίου 2023.

Ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιήσουμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου κατά τη διαδικασία περαιτέρω ανάπτυξης της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών που προσφέρουμε μέσω της ιστοσελίδας μας ή λόγω αλλαγών στις νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε και να εκτυπώσετε την τρέχουσα Δήλωση Απορρήτου στον ιστότοπο, επισκεπτόμενοι τη διεύθυνση“https://www.truenas.cy/privacy“.

Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει συνταχθεί με τη βοήθεια του λογισμικού προστασίας προσωπικών δεδομένων: audatis MANAGER.